"همیشه می توان تولدی دوباره داشت..به روز شدن شبهای یکشنبه "

 كفاره روزه و مقدار آن‏
س : آیا دادن پول یك مد طعام به فقیر تا با آن غذائى براى خودش بخرد، كافى است؟


اگر اطمینان داشته باشد كه فقیر به وكالت از او طعام خریده و سپس آن را به عنوان كفاره قبول مى‏كند، اشكال ندارد.


س : اگر شخصى وكیل در غذا دادن به عده‏اى از مساكین شود، آیا مى‏تواند اُجرت كار و پختن غذا را از اموالى كه به عنوان كفاره به او داده شده است، بردارد؟


مطالبه اجرت كار و پخت غذا براى وى جایز است، ولى نمى‏تواند آن را بابت كفاره حساب نماید و یا از اموالى كه باید به عنوان كفاره به فقرا داده شود، بردارد.


س : زنى به علت باردارى و نزدیكى وقت زایمان، نمى‏تواند روزه بگیرد و مى‏داند كه باید آنها را بعد از زایمان و قبل از ماه رمضان آینده قضا نماید، اگر به طور عمدى یا غیرعمدى تا چند سال روزه نگیرد، آیا فقط كفاره همان سال بر او واجب است یا آنكه كفاره تمام سالهائى كه روزه را به تأخیر انداخته، واجب است؟


فدیه تأخیر قضاى روزه ماه رمضان هر چند به مدت چند سال هم به تأخیر افتاده باشد، یكبار واجب است و آن عبارت است از یك مد طعام براى هر روزى، و فدیه هم زمانى واجب مى‏شود كه تأخیر قضاى روزه ماه رمضان تا ماه رمضان دیگر بر اثر سهل انگارى و بدون عذر شرعى باشد، ولى اگر به خاطر عذرى باشد كه شرعا مانع صحت روزه است، فدیه‏اى ندارد.


س : زنى به علت بیمارى از روزه گرفتن معذور است و قادر بر قضا كردن آنها تا ماه رمضان سال آینده هم نیست، در این صورت آیا كفاره بر او واجب است یا بر شوهرش؟


اگر افطار روزه ماه رمضان از جهت بیمارى و تأخیر قضاى آن هم از جهت ادامه بیمارى بوده است، براى هر روز یك مدطعام به عنوان فدیه بر خود زن واجب است و چیزى بر عهده شوهرش نیست.


س : شخصى ده روز روزه بر عهده دارد و در روز بیستم شعبان شروع به روزه گرفتن مى‏كند، آیا در این صورت مى‏تواند عمدا روزه خود را قبل یا بعد از زوال، افطار كند؟ در صورتى كه قبل یا بعد از زوال افطار نماید، چه مقدار كفاره دارد؟


در فرض مذكور افطار عمدى براى او جایز نیست و اگر عمدا افطار كند، در صورتى كه قبل از زوال باشد، كفاره‏اى بر او واجب نیست و اگر بعد از زوال باشد، كفاره بر او واجب است كه عبارت است از غذا دادن به ده مسكین، و در صورت عدم تمكّن، واجب است سه روز روزه بگیرد.


س : زنى در دو سال متوالى در ماه مبارك رمضان حامله بوده و قدرت روزه گرفتن در آن ایام را نداشته است، ولى در حال حاضر توانائى روزه گرفتن را دارد، حكم او چیست؟ آیا كفاره جمع بر او و اجب است یا فقط قضاى آن را باید به جا آورد؟ تأخیر او در قضاى روزه چه حكمى دارد؟


اگر بر اثر عذر شرعى روزه ماه رمضان را نگرفته، فقط قضا بر او واجب است، و اگر عذر او در خوردن روزه خوف از ضرر روزه بر جنین یا كودكش بوده، باید علاوه بر قضا، براى هر روز یك مد طعام به عنوان فدیه بپردازد، و اگر قضا را بعد از ماه رمضان تا ماه رمضان سال بعد، بدون عذر شرعى به تأخیر انداخته، فدیه دیگرى هم بر او واجب است یعنى باید براى هر روز یك مد طعام به فقیر بدهد.


س : آیا رعایت ترتیب بین قضا و كفاره، در كفاره روزه واجب است یا خیر؟


واجب نیست.