"همیشه می توان تولدی دوباره داشت..به روز شدن شبهای یکشنبه "

س 880: آیا به خانه‏اى که قبلا با مالى که خمس آن داده نشده، ساخته شده، خمس تعلق مى‏گیرد؟ بر فرض وجوب پرداخت خمس، آیا خمس بر اساس قیمت فعلى محاسبه مى‏شود یا قیمت زمان ساخت آن؟


اگر خانه از درآمد بین سال براى زندگى و سکونت ساخته شده و پس از سکونت در آن به فروش رفته است، پول فروش آن خمس ندارد، ولى اگر از درآمدى که سال بر آن گذشته، ساخته شده است، خمس پولى که در ساخت آن هزینه شده، باید پرداخت شود.

س 881: مدتى قبل آپارتمان مسکونى خود را فروختم. این معامله هم زمان با رسیدن سال خمسى من بود و چون خود را موظف به اداى حقوق شرعى مى‏دانم، بر اثر شرایط خاص زندگى‏ام در این رابطه با مشکل مواجه شده‏ام، امیدوارم مرا در این رابطه راهنمائى فرمائید.

اگر خانه مسکونى فروخته شده را با پولى که خمس نداشته و یا با درآمد بین سال خریده‏اید، پول فروش آن در هر صورت خمس ندارد.

س 882: خانه نیمه سازى در یکى از شهرها دارم که به علت سکونت در ساختمان‏هاى دولتى نیازى به آن ندارم، لذا قصد دارم آن را فروخته و با پول آن ماشینى براى استفاده شخصى بخرم، آیا به پول آن خمس تعلق مى‏گیرد؟

اگر خانه‏مزبور را از درآمدسالانه‏و در بین‏سال‏به قصدسکونت‏در آن ساخته‏یا خریده‏اید، و در همان سال آن را فروخته‏اید پول فروش آن اگر درهمان سال فروش در مؤونه زندگى‏مصرف شود، خمس ندارد، و همچنین اگر بعد از سکونت در آن، درسال بعد آن را فروخته باشید، پول فروش آن خمس ندارد.

س 883: تعدادى درب پروفیلى براى خانه مسکونى‏ام خریدارى کردم، ولى بعد از دو سال به علت عدم تمایل به استفاده، آنها را فروخته و پولش را به حساب شرکت آلومینیوم واریز کردم تا به جاى دربهاى قبلى، به همان قیمت براى من دربهاى آلومینیومى بسازد، آیا به آن پول خمس تعلق مى‏گیرد؟


در فرض مرقوم، پول فروش آن خمس ندارد.

س 884: مبلغ صد هزار تومان به مؤسسه‏اى پرداخت نمودم تا در آینده زمین مسکونى به من تحویل دهد و الآن یک سال از آن مى‏گذرد و از طرفى قسمتى از آن پول مال خودم است و قسمت دیگر را قرض کرده و مقدارى از قرض را هم پرداخته‏ام، آیا به آن خمس تعلق مى‏گیرد؟ مقدار آن چقدر است؟


اگر گرفتن زمین براى ساخت مسکن مورد نیاز متوقف بر پیش پرداخت مقدارى از پول آن باشد، مبلغ پرداخت شده خمس ندارد، حتى اگر از درآمد کسب شما باشد.

س 885: اگر شخصى خانه خود را فروخته و پول آن را براى استفاده از سود آن در بانک بگذارد و سپس سال خمسى اش فرا برسد، چه حکمى دارد؟ و اگر این پول را براى خرید خانه ، پس انداز نماید، چه حکمى دارد؟


اگر خانه را از درآمد سالانه شغلى و در اثناى همان سال براى سکونت و به حساب مخارج سالانه، ساخته یا خریده و بعد آن را فروخته باشد، پول فروش آن در هر صورت خمس ندارد.

س 886: آیا به اموالى که به تدریج براى خرید خانه یا سایر مایحتاج زندگى پس انداز مى‏شود، خمس تعلق مى‏گیرد؟


اگر خرید مایحتاج زندگى برحسب وضع مالى شخص متوقف بر پس انداز درآمد سال باشد، و بنا دارد پس اندازها را در آینده نزدیک مثلا دو سه ماه دیگر، صرف خرید مایحتاج زندگى نماید، خمس ندارد.

س 887: چند سال پیش ماشینى خریدم که در حال حاضر فروش آن به چندین برابر قیمت ممکن است، با توجه به اینکه پول خرید آن، مخمس نبوده است، و در صورت فروش و گرفتن قیمت فعلى آن، مى‏خواهم خانه‏اى براى سکونت بخرم، آیا به مجرد دریافت پول، همه آن خمس دارد یا فقط به پولى که با آن ماشین را خریده‏ام، خمس تعلق مى‏گیرد و مقدار باقیمانده که همان مقدار افزایش قیمت ماشین است، جزء درآمد سال فروش ماشین محسوب مى‏شود که اگر تا پایان سال فروش در مخارج زندگى مصرف نشود، خمس به آن تعلّق مى‏گیرد؟


اگر ماشین‏جزء مؤونه شما باشدو آن‏را از درآمدبین‏سال جهت‏استفاده‏شخصى زندگى‏خریده‏باشید، پول فروش آن خمس ندارد. ولى اگر ماشین را براى کار کردن خریده‏اید، در صورتى که با مال قرضى یا نسیه خریده باشید، فقط خمس مالى که براى اداى دین صرف کرده‏اید، واجب‏است، و اگر آن‏را با عین درآمدى که خمس به آن تعلق گرفته ولى پرداخت نشده، خریده‏اید، باید خمس تمام پول فروش آن‏را بپردازید.

س 888: من مالک خانه بسیار محقرى هستم، و به عللى تصمیم به خرید خانه دیگرى گرفتم، ولى به علت بدهى مجبور به فروش ماشینى که از آن استفاده مى‏کردم و گرفتن مبلغى وام از بانک استان و صندوق قرض الحسنه شهرمان شدم تا بتوانم پول خانه را بپردازم، با توجه به اینکه ماشین را قبل از تاریخ سال خمسى ام فروخته و پول آن را براى پرداخت مقدارى از بدهى هایم مصرف کرده‏ام، آیا به پول حاصل از فروش ماشین خمس تعلق مى‏گیرد یا خیر؟


در فرض سؤال، پول حاصل از فروش ماشین خمس ندارد.

س 889: خانه، ماشین و لوازم مورد نیاز انسان یا خانواده او که از درآمد سال خریده شده است، اگر در اثر ضرورت و یا به منظور تبدیل به جنس بهتر فروخته شود، از جهت خمس چه حکمى دارد؟


پول حاصل از فروش چیزى که از مؤونه بوده، خمس ندارد.

س 890: اگر خانه یا ماشین یا غیر آنها از احتیاجات زندگى با پولى که خمس آن پرداخت شده، جهت استفاده شخصى نه به قصد استفاده از آنها براى فروش یا تجارت خریدارى شده و سپس به علتى فروخته شود، آیا به اضافه قیمت آنها که بر اثر افزایش قیمت بازار بوده، خمس تعلق مى‏گیرد؟


سود حاصل از افزایش قیمت در فرض سؤال، خمس ندارد.